Adatkezelési tájékoztató

A Dental Family ( Dr. Kerekes Erwin egyéni vállalkozó) rövidített adatvédelmi tájékoztatója Az Dental Family ( Dr. Kerekes Erwin egyéni vállalkozó) (1036 Budapest, Kolosy tér 1/A adószám: 67972343-1-43, telefonszám: 06702051780, e-mail: info@dentalfamily.hu) mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogait és azok érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 04. 27.) a természetes személyek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(General Data Protection Regulation) (a továbbiakban röviden: Rendelet vagy GDPR), a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat értelmében jár el. Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató elérhető a www.dentalfamily.hu, a Szabályzat teljes terjedelemben papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén.
Kik az érintettek?
Az érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Páciensei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 • Adatkezelési tevékenység: időpontegyeztetés
  Kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, cím Adatkezelés célja: Szolgáltatás időpontjának meghatározása Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig Adatok forrása: Érintett
 • Adatkezelési tevékenység: fogászati ellátás
  Kezelt adatok köre: név, nem, születési hely idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail, TAJ szám, egészségügyi adatok Adatkezelés: célja: azonosítás, kapcsolattartás, Adatkezelés jogalapja: gyógykezelésre vonatkozó szerződés teljesítése Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt a rögzített kivételekkel az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. Adatok forrása: Érintett
 • Adatkezelési tevékenység: számlázás
  Kezelt adatok köre: név, cím Adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése Adatkezelés időtartama: számviteli bizonylatokra vonatkozó (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) alapján 8 év Adatok forrása: Érintett
 • Adatkezelési tevékenység: panaszkezelés
  Kezelt adatok köre: név, telefonszám, cím, panasz tárgya, Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli az Eütv. 29. § (4) bekezdés alapján Adatok forrása: Érintett
 • Adatkezelési tevékenység: álláspályázatra jelentkezés
  Kezelt adatok köre: név, szül. hely idő, megpályázott pozíció neve, korábbi munkahely(ek) megnevezése, iskolai végzettség, idegen nyelv ismeret, önéletrajz, motivációs levél név, telefonszám, cím, panasz tárgya, Adatkezelés célja: álláspályázatra jelentkezés Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 1 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig. Adatok forrása: Érintett
Weboldal látogatási adatok
Az Adatkezelő üzemelteti www.dentalfamily.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal). A Weboldal célzottan személyes adatot nem kezel és nem gyűjt, működése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A weboldal által használt „cookie”-k vonatkozásában a weboldalon található „Sütik (cookie-k) kezelése” cím alatt található szabályzat tartalmaz minden részletes információt.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el, de néhány tevékenységi kör esetében adatfeldolgozót alkalmaz, akik az alábbiak: Könyvelés Név: Vincze Anikó., adószám:, képviselő:, tel: Tárhelyszolgáltatással, informatikai feladatokkal megbízott adatfeldolgozó: Név: Tárhely.EU Szolgáltató Kft. Székhely: 1144, Budapest, Ormánság u. 4 Adószám: 1451332-2-42/HU14571332 Elérhetőség: info@hylascom.hu Fogtechnikai feladatokkal megbízott adatfeldolgozók: Név: Solaris Dent Kft. Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi Út 8. Adószám: 25575701-1-43 Képviselő:Thuránszky Győző Elérhetőség: Ungi Gergely: +36 30 601 66 11 Thuránszky Győző: +36 30 353 02 65 Név: MOHA-DENT Fogtechnikai Kft. Székhely: 1028 Budapest Hidegkuti út.144/b Adószám: 23047200-2-41 Képviselő:Mohácsi Gergely Elérhetőség: mohacsig@yahoo.com Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó részére az Adatkezelő az adatfeldolgozó által végzett tevékenység ellátásához szükséges személyes adatot továbbít. Az Adatfeldolgozó tevékenységért az Adatkezelő felel. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt valamint célt meghatározta és az érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv. és a GDPR rendelet alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zárolásához/korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
 • A Társaság az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Társaságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaság az Érintettet a törlésről tájékoztatja.
 • Az Érintett a Rendeletben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Társaság székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Társaságnak a info@dentalfamily.hu címre küldött e-mailben.
 • Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • Amennyiben a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.
 • Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Társaság a fentiek keretében:
 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem)
 • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket a rendszeres biztonsági mentéssel,
 • intézkedik a vírusvédelemről
 • papíralapon történő adattárolása esetén, zárt helyen, szekrényben tartás, jogosulti hozzáférés korlátozása, beazonosíthatósága
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 5. a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 6. a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 7. az adat változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
 8. a jogosulatlan hozzáférés ellen az adat védett legyen (adat bizalmassága)
Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos adatok.
Mi történik adatvédelmi incidens esetén?
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, a tudomására jutástól számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Hogyan változhat jelen Tájékoztató tartalma?
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabály változások illetve a saját Szabályzatának módosulása miatt jelen Tájékoztató tartalmát bármikor, egyoldalúan módosíthassa. Budapest, 2018. július 25. Dr. Kerekes Erwin ügyvezető, Dental Family

Sütik (cookie-k) kezelése

A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) az oralstudio.hu, azaz a Dental Family, mint tulajdonos által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk: Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is.
A cookie / süti
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében. Az oldalon harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik. A cookie-k, sütik törölhetőek és le is tilthatóak a böngészőkből. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.
Mi a cookie-k célja?
Az dentalfamily.hu oldalon sem direkt marketing, sem egyéb, a Felhasználó beleegyezését megkerülő módon nem használunk sütiket. A honlap működése közben kizárólag a honlap működését elősegítő sütik futnak, melyek személyes adatot a Felhasználóról nem gyűjtenek. Előfordulhat azonban, hogy a portálmotor (WordPress) vagy annak pluginjai fejlesztése során a gyártó a működésre vonatkozó statisztikai adatokat használ fel.
Hogyan keletkezik a cookie?
Először a kliens gép (Felhasználó) küld egy kérést a kiszolgáló (oralstudio.hu) irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliensgépen.
Hogyan működik a cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval, hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t a kéréshez. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát, ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.
Milyen cookie-t használunk?
Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.
 • Munkameneti/Átmeneti cookie (Session Cookie): ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák, viszont elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez.
 • Tárolt/Állandó cookie: ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:
 • Analitika/Elemzés/Statisztika: ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen oldalakat nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák.
 • Közösségi hálózatok és marketing: lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink vagy szolgáltatásaink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használják. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.
Hogyan történik a Cookie-k kezelése?
Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:
 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak. Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben. Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódn

Impresszum

A honlap tulajdonosa

Név: Dr. Kerekes Erwin
Székhely: 1036 Kolosy tér 1/A
Adószám: 67972373-1-143
Telefonszám: *36702051780
Honlap: www.dentalfamily.hu
Email: info@dentalfamily.hu

A tárhely üzemeltetője

Sitepark.hu
Név: Strenner Árpád János E.V.
Cm: HU 8193 Sly 1122hrsz
EV. nyilvántartási szám: 53726722
Adószám: 69814875-1-33
Honlap: www.sitepark.hu
Email: hello@sitepark.hu

A honlap kezelője

Név: Rácz Levente
Email: rlevi1990@gmail.com

Jogi nyilatkozat

Az oldal tulajdonosa a Dental Family ( Dr. Kerekes Erwin egyéni vállalkozó).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.  A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.  A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.